31-12-2099 | CTWT

Statuten van de vereniging

Naam en zetel

Artikel 1

1 De vereniging draagt de naam Cycling Team Wielertoerist

2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Tiel.


Inrichting

Artikel 2

1 Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

2 De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.


Duur en boekjaar

Artikel 3

1 De vereniging is opgericht op [DATUM] te Beuningen. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2 Het boekjaar van de vereniging loopt gelijk met het kalenderjaar.


Doel

Artikel 4

1 De vereniging stelt zich ten doel het stimuleren van het beoefenen van de wielersport in de breedst mogelijke zin door haar leden.

2 De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het bevorderen van gezamenlijke deelname van haar leden aan wielerevenementen, al dan niet met een wedstrijdelement;

b. het bevorderen van gezamenlijke training door haar leden;

c. het organiseren van wielerevenementen, al dan niet met een wedstrijdelement;

d. lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie, verder in deze statuten aan te duiden als ‘unie’;

e. alle andere activiteiten die de doelstelling van de vereniging bevorderen.


Leden

Artikel 5

1a Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.

b. Leden moeten minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

c. Personen die door de unie levenslang zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden, danwel van het bekleden van een functie, kunnen niet tot lid van de vereniging worden toegelaten.

2 In geval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgend plaatsvindende algemene vergadering tot toelating worden besloten.

3 Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot ere-lid benoemen.


Verplichtingen

Artikel 6

1 De leden zijn verplicht:

a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 2, na te leven;

b. de statuten en reglementen van de unie, de besluiten van zijn organen, alsmede de door deze bond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;

c. de belangen van de vereniging en van de unie niet te schaden;

d. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke de unie in naam van de vereniging aangaat, voor zover laatstbedoelde verplichtingen betrekking hebben op de leden van de vereniging.

2 Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.

3 Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.


Tuchtrechtspraak

Artikel 7

1a In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

b. Tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de unie, of waardoor de belangen van de unie worden geschaad.

2 Voorzover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie, belast met de tuchtrechtspraak, is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder a, alsmede ingeval van overtreding van de wedstrijdbepalingen, de volgende straffen op te leggen:

a. berisping;

b. tuchtrechtelijke boetes;

c. schorsing;

d. ontzetting (royement)

3a Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de in het reglement tuchtrechtspraak vastgestelde maxima

b Het reglement tuchtrechtspraak, als bedoeld in dit lid en in lid 4, wordt vastgesteld door de algemene vergadering

4. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de in het reglement tuchtrechtspraak aangegeven maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd

5a Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

b. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken

c. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld

d. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.

6 In geval van overtredingen als bedoeld in lid 1 onder b is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het reglement tuchtrechtspraak van de unie, vastgesteld door de algemene vergadering van de unie.


Geldmiddelen

Artikel 8

1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributie van de leden;

b. ontvangsten uit wedstrijden;

c. andere inkomsten

2a. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen

b. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

3 Ere-leden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie


Einde lidmaatschap

Artikel 9

1 Het lidmaatschap eindigt:

a door overlijden van het lid;

b door opzegging door het lid;

c door opzegging door het bestuur namens de vereniging;

d door ontzetting (royement) als bepaald in artikel 7 lid 5.

2 Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voorzover deze door deze statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken

b. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd

4 Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 2 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld

5 Behalve ingeval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijnen in beroep te gaan.


Donateurs

Artikel 10

1 De vereniging kent behalve leden ook donateurs.

2 Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

3 Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

4 De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

5 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.Bestuur

Artikel 11

1a Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste uit negen meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.

b. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

c. De voorzitter wordt in functie gekozen

2a. Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.

b. Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen door de moderatoren van het internetforum http://www.wielertoerist.nl een kandidaat worden gesteld voor de functie van bestuurslid.

c. Tot de aanvang van de vergadering kunnen ten minste vijf leden kandidaten stellen voor de overige posten in het bestuur.

d. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

e. In geval de algemene vergadering besluit het bindend karakter van een voordracht te ontnemen, krijgen in elk geval de commissies en de moderatoren van het internetforum http://www.wielertoerist.nl de mogelijkheid een nieuwe voordracht te doen.

f. Vindt geen kandidaatstelling plaats, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.3a Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar

b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

c. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn en treden af in de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden in het boekjaar waarin zij de leeftijd van zeventig jaar bereiken

4 In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeeld het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.

5 Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

6 De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.Bestuurstaak

Artikel 12

1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2 Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.


Bestuursvergadering

Artikel 13

1 Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.

2 Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.

3a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat in de vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.

b. Blanco-stemmen worden als niet-uitgebracht aangemerkt.

4 Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen

5a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitgesproken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

6 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.


Vertegenwoordiging

Artikel 14

1 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door minimaal twee bestuursleden, onder wie in elk geval de voorzitter, secretaris of penningmeester.

2 De vereniging wordt op de afdelingsvergadering van de unie, met uitsluiting van andere bestuursleden vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is om op deze vergadering deel te nemen aan de verkiezing van leden-afgevaardigden, alsmede bevoegd is om de vereniging als lid-afgevaardigde verkiesbaar te doen stellen, in welke laatste geval hij bij verkiezing de vereniging in die functie zal vertegenwoordigen.

3 Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

4 Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.


Rekening en verantwoording

Artikel 15

1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2 Het bestuur brengt – behoudens verlenging door de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3a Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

b. De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar

c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4 Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

5 De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.

6 Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken

7 Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1,2 en 3, tien jaar lang te bewaren.


Algemene vergadering

Artikel 16

1 Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.

2 De agenda van deze vergadering bevat onder meer;

a. Bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;

b Jaarverslag van de secretaris;

c. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken;

d. Vaststelling van de contributies;

e. Vaststelling van de begroting;

f. Voorziening in vacatures;

g. Rondvraag.

3 Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken.

b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.

5a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

b. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft, veelgelezen dagblad. Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.


Toegang en besluitvorming algemene vergadering

Artikel 17

1a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voorzover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst.

b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a bedoelde personen.

2a Alleen de in lid 1 onder a bedoelde leden zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit.

b. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

3a Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.

c. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter;

1. blanco zijn;

2. zijn ondertekend;

3. onleesbaar zijn;

4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;

5. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;

6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;

7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

4a Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.

b. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.

5a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.

b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen.

Zijn er meer personen die op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.

c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen.

Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.

6 Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.

7a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering , of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.


Bevoegdheid algemene vergadering

Artikel 18

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.


Leiding en notulering algemene vergadering

Artikel 19

1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.

2 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.


Algemene reglementen

Artikel 20

1 De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de taken en bevoegdheden van de organen nader kunnen worden geregeld.

2 De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.


Statutenwijziging

Artikel 21

1 De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2 Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.

3a. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

b. Een besluit tot statutenwijziging behoeft bovendien voorafgaande goedkeuring van de unie.

4a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat voldaan is aan het in lid 3 onder b bepaalde en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad.

b. Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.


Ontbinding en vereffening

Artikel 22

1 De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2 Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.

3 Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.

4 Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een door de algemene vergadering aan te wijzen doel.

5 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”